PSYCHOTESTY SZCZECIN - CUP

Idź do spisu treści

Menu główne

BADANIA DLA KIEROWCÓW

 • Badanie kierowcy, wstępne i okresowe

 • Badanie egzaminatora, instruktora kierujących pojazdami

 • Badania kierowcy pojazdu uprzywilejowanego w ruchu

 • Badanie kierowcy pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne

 • Badanie kierowcy: autobusu, busa, taxi osobowej i bagażowej, pojazdów ciężarowych, badania motorniczego tramwaju

 • Badanie kierowców po wypadku drogowym

 • Badanie kierowcy zatrzymanego za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości

 • Badanie kierowcy, który otrzymał ponad 24 punkty karne

 • Badanie kierowców skierowanych przez lekarza

 • Badanie kierowców pojazdów służbowych

 • Badanie kierowcy za prowadzenie pojazdu pod wpływem narkotyków lub innych podobnie działających środków

 • Badanie na stanowisko inspektora transportu drogowego

Bezterminowe prawo jazdy odeszło już do historii.


Po nowelizacji przepisów z początku 2013 roku (Ustawa o kierujących pojazdami) osoby, które zdają egzamin na prawo jazdy kategorii A, B, B+E lub T, otrzymują dokument
o ważności określonej - na okres do 15 lat lub krótszy.

Natomiast prawo jazdy kat. C1, C1 +E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E
jest wydawane na okres do 5 lat, nie dłużej jednak niż wynika z orzeczenia lekarskiego i psychologicznego.

O skróceniu terminu ważności prawa jazdy może zdecydować lekarz lub psycholog, na podstawie wyniku badania poprzedzającego wydanie prawa jazdy. Ważność prawa jazdy może zostać przedłużona na wniosek jego posiadacza, ale trzeba wnieść opłatę i przedstawić wyniki odpowiednich badań.

Ci, którzy prawo jazdy mieli już wcześniej, będą musieli je wymienić.
Ustawa o kierujących pojazdami wprowadziła nową zasadę, od której nie przewidziano wyjątków, że prawo jazdy wydaje się na czas określony. Warto, zatem zapamiętać, że świeżo upieczeni kierowcy, którzy dokument otrzymali po 19 stycznia 2013 r., nie dostaną bezterminowych uprawnień do kierowania pojazdami.

Prawa jazdy wydane przed 19 stycznia 2013 r. będą podlegać obowiązkowej wymianie w latach 2028-2033.

Po upływie okresu, na jaki został wydany dokument prawa jazdy, konieczna jest jego wymiana, jednak uprawnienia do kierowania pojazdami nie wygasają.
W przypadku prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E okres ważności przedłużany jest każdorazowo po przedłożeniu orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.


Obowiązkowe badania psychologiczne, dotyczą licznej grupy kierowców.


 • Uprawnionych do kierowania pojazdami wszystkich kategorii C, E lub D

 • Kierujących pojazdem, którzy uczestniczyli w wypadku drogowym,

 • Kierujących pojazdem, przyłapanych na prowadzeniu w stanie nietrzeźwości, po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu,

 • Kierujących pojazdem, którzy przekroczyli liczbę 24 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego.

 • Kierujących pojazdem uprzywilejowanym oraz służącym do przewożenia wartości pieniężnych, tzw. „bankowozów”.

 • Kierujących pojazdem w ramach wykonywanych obowiązków zawodowych

    (np.: instruktorzy, egzaminatorzy, przedstawiciele handlowi i medyczni, kurierzy, taksówkarze i inni).


W jakich sytuacjach grozi utrata prawa jazdy:
1. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że kierujący pojazdem znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu.
2. W przypadku stwierdzenia zniszczenia prawa jazdy w stopniu powodującym jego nieczytelność.
3. W przypadku podejrzenia podrobienia lub przerobienia prawa jazdy.
4. W przypadku, gdy upłynął termin ważności prawa jazdy.
5. W przypadku, gdy wobec kierującego pojazdem wydane zostało postanowienie lub decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy.
6. W przypadku, gdy wobec kierującego pojazdem orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów lub wydano decyzję o cofnięciu prawa jazdy.
7. W przypadku przekroczenia przez kierującego pojazdem liczby 24 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego.
8. W przypadku przekroczenia przez kierującego pojazdem, w okresie roku od wydania po raz pierwszy prawa jazdy, liczby 20 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego lub popełnienia w ciągu 2 lat od wydania po raz pierwszy prawa jazdy przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub trzech wykroczeń:
a) za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym (po alkoholu lub na trzeźwo) – art.86 ust.1 lub 2 k.w.;
b) w razie prowadzenia w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka - art.87 ust.1 k.w.;
c) przekroczenia dopuszczalnej prędkości o ponad 30km/h lub prowadzenie pojazdu bez zachowania należytej ostrożności (art. 98 k.w.).
9. W przypadku stwierdzenia braku dokumentu potwierdzającego badanie techniczne lub dokumentu potwierdzającego kalibrację blokady alkoholowej po jej zainstalowaniu (wg nowych przepisów).
10. W przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnej prędkości o 50km/h w obszarze zabudowanym.
11. Za przewożenie większej liczby osób, niż wskazuje liczba miejsc określona w dowodzie rejestracyjnym lub wynikająca z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji.
12. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że kierowca popełnił przestępstwo lub wykroczenie, za które może być orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów.


Blokada alkoholowa (alcolock)
Według nowych przepisów dla osób skazanych za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości przewidziano skrócenie zakazu jazdy samochodem pod warunkiem zainstalowania sprzężonej ze stacyjką blokady alkoholowej tzw. „alcolocku”. Blokada alkoholowa uniemożliwiałaby uruchomienie pojazdu w przypadku, gdy poziom alkoholu w wydychanym przez kierującego powietrzu przekraczałby 0,1 mg alkoholu w 1dm³. Montowana w samochodzie będzie musiała być corocznie kalibrowana, a jazda bez niej – surowo karana. Prowadzenie samochodu wyposażonego w „alcolock" będzie możliwe co najmniej po upływie połowy orzeczonego przez sąd zakazu jazdy, a w przypadku dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów, najwcześniej po upływie 10 lat.
Informacja o tym, że kierowca powinien poruszać się tylko samochodem wyposażonym w „alcolock”, znajdzie się w prawie jazdy w formie kodu.


Od maja 2015r. prawo jazdy można utracić za przekroczenie prędkości o 50 km/h w terenie zabudowanym
Od maja 2015r. weszły w życie nowe przepisy, zgodnie z którymi kierowcy, przekraczający dozwoloną prędkość o minimum 50 km/h w obszarze zabudowanym, stracą prawo jazdy na trzy miesiące. Takie same konsekwencje będzie mieć przewożenie zbyt dużej liczby osób.

Począwszy od 18 maja 2015 roku kierowcom, którzy przekroczą dozwoloną prędkość o co najmniej 50 km/h w obszarze zabudowanym, prawo jazdy zostanie odebrane bezpośrednio przez kontrolującego ich policjanta. Jeżeli osoba ta będzie w dalszym ciągu prowadzić pojazd bez prawa jazdy, 3 miesięczny okres, na jaki zatrzymane zostało prawo jazdy, będzie przedłużony do 6 miesięcy. W przypadku ponownego prowadzenia pojazdu w przedłużonym okresie, starosta wyda decyzję o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdem.
Na trzy miesiące prawo jazdy utracą też kierowcy, którzy przewożą zbyt dużą liczbę osób. Stanie się tak, jeśli dokonujący kontroli funkcjonariusz stwierdzi, że w samochodzie jest więcej pasażerów, niż wynika z maksymalnej ich liczby określonej w dowodzie rejestracyjnym.

PSYCHOTESTY SZCZECIN
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego